วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว — Presentation Transcript 1. ประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว วัน/เดือน/ปี เกิด 27 พฤศจิกายน 2516 อายุ 38 ปี สถานทีเกิด่ บ้านเลขที่ 13/5 หมูที่ 2 ่ ตำาบลเจดีย์หก อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ั ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 13/5 หมู่ที่ 2 ตำาบลเจดีย์หก อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ั ราชบุรี สถานภาพครอบครัว โสด 2. ประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว ศาสนา พุทธ ส่วนสูง นำำาหนัก 174 cm 77 Kg เบอร์โทรศัพท์ 08-1857-3757 E-Mail- jaey1227@gmail.com,nobody7727@hotmail.c om,jaey1227@hotmail.com งานอดิเรก เล่นกีฬา,เล่นคอมพิวเตอร์ และหาความรู้ เพิ่มเติม คติประจำาใจ Your time is limited, so dont waste it living someone elses life. เวลาของคุณมีจำากัด ดังนัำน จงอย่าเสียเวลาเหล่านัำน ด้วยการใช้ชีวิตในแบบของคนอื่น 3. ประวั ต ิ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาที ่ 1-6 โรงเรี ย นวดมหาธาตุ ว รวิ ห าร จั ง หวั ด ราชบุ ร ี มั ธ ยมศึ ก ษาที ่ 1-3 โรงเรี ย นสุ ร ิ ย วงศ์ จั ง หวั ด ราชบุ ร ี ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราชบุ ร ี ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราชบุ ร ี ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู ่ บ ้ า นจอมบึ ง ปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี ปั จ จุ บ ั น ศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรั ช ญา ดุ ษ ฏี บ ั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี 4. ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน,หุบกระพง 5. ศึกษาดูงาน(สกลนคร,มุกดาหาร,ลาว) 6. ประวัตการทำางาน ิ- องค์การบริหารส่วนตำาบลบางแก้วฟ้าอำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตำาแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา พ.ศ.2540- องค์การบริหารส่วนตำาบลสามเรือน อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตำาแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา พ.ศ.2544 (นักบริหารงานช่าง7) จนถึงปัจจุบัน 7. งานอดิ เ รก 8. พั กผ่ อ น 9. อาจารย์ แ ละพี ่ ๆ เพื ่ อ นๆนั ก ศึ ก ษา ปริ ญ ญาเอก

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


ปัจจัยเสี่ยงของ Facebook โดย siripong@kidtalentz.com

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 16:42:59 น.

คอลัมน์ IT.talentz ในประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 9-12 ก.พ.2555
โดย siripong@kidtalentz.com 

พักนี้เรื่องที่น่าตื่นเต้นในแวดวงไอทีเรื่องหนึ่งก็คือการยื่นเอกสารของ "เฟซบุ๊ก" ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ เพื่อจะกระจายหุ้นในตลาดแรกหรือทำไอพีโอตามหลักเกณฑ์เพื่อก้าวขึ้นไปเป็นบริษัทมหาชน มูลค่าของบริษัทที่ประเมินกันไว้สูงมากถึง 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ "เฟซบุ๊ก" ยื่นต่อ ก.ล.ต.สหรัฐนั้น นำมาซึ่งความไม่แน่ใจในศักยภาพของบริษัทในหลายประเด็นเช่นกัน ปัจจุบันเฟซบุ๊กผู้ลงทะเบียนใช้ทั่วโลกอยู่กว่า 800 ล้าน ราว ๆ ครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ล็อกอินเข้าใช้งานทุกวัน

"เฟซบุ๊ก" ทำรายได้ 3,710 ล้านในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นรายได้ต่อหัวสมาชิกเท่ากับ 4.39 เหรียญต่อปี หรือเกือบ 37 เซนต์ต่อวัน

นั่นหมายความว่า บริษัทยุคใหม่ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างไม่เคยมีมาก่อนนี้ ยังไม่สามารถแปรสินทรัพย์อันทรงคุณค่าที่สุดคือ จำนวนสมาชิกผู้ใช้งานให้ออกมาเป็นรายได้ได้เต็มศักยภาพที่คิดกัน เทียบกับมูลค่าบริษัทที่สูงถึง 100,000 ล้านเหรียญแล้วยังห่างกันอีกไกล

ต่อให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ล้านคน ในอัตรารายได้ต่อหัวเท่าเดิม บริษัทก็จะมีรายได้เพียง 13,170 ล้านเหรียญต่อปี

เว้นแต่ "เฟซบุ๊ก" จะหาหนทางสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่เฟซบุ๊กต้องคิดอยู่แล้ว และมีคนมีความเห็นไป 2 ทางด้วยกัน ทางหนึ่งคือมีความเป็นไปได้อยู่สูง ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า ยากที่จะทำได้

นั่นยังไม่นับว่าหากในการทำ "ไอพีโอ" ราคาหุ้นที่กระจายบนพื้นฐานมูลค่าบริษัทที่ 100,000 ล้านเหรียญ มูลค่าเพิ่มของหุ้นหลังจากนั้นในความคาดหวังก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก แต่เป็นความคาดหวังที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเมื่อพิจารณาจากข้อมูลจริง ๆ ที่มีอยู่ในเวลานี้

อีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความกังวลให้กับนักวิเคราะห์ก็คือ ทุกวันนี้คนหันไปใช้เฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์โมบายมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลที่เฟซบุ๊กให้ไว้ก็คือ เดือนเดือนหนึ่งมีผู้เข้าเฟซบุ๊ก ด้วยอุปกรณ์โมบายราว 400 กว่าล้านคนต่อเดือน (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2011) และคาดว่าอัตราการเติบโตของการเข้าเฟซบุ๊กด้วยอุปกรณ์ในอนาคตข้างหน้าจะสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยรวม และเฟซบุ๊กก็พยายามพัฒนาเพื่อกระตุ้นการใช้ผ่านอุปกรณ์โมบายมาตลอด

แต่เฟซบุ๊กยอมรับว่า จนถึงขณะนี้บริษัทยังไม่ได้สร้างรายได้โดยตรงจากการใช้ผ่านอุปกรณ์โมบายเลย และยังบอกว่าความสามารถของบริษัทที่จะสร้างรายได้ในส่วนนี้ขึ้นมาก็ยังไม่แน่นอน ซึ่งถ้าแนวโน้มยังเป็นไปแบบนี้ และเฟซบุ๊กยังไม่ประสบความสำเร็จที่จะสร้างรายได้จากการใช้เฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์โมบาย ก็จะเกิดผลกระทบในทางลบต่อรายได้และผลประกอบการทางการเงินของบริษัท

หุ้นเฟซบุ๊กจึงมีปัจจัยเสี่ยงที่มองเห็น และมีอนาคตที่คาดการณ์ไม่ได้อยู่อีกมาก

แม้กระทั่งกับผู้ใช้บนเดสก์ทอปก็ยังทำได้เท่าที่ตัวเลขปรากฏ
นักการเมืองยื่นปลา  พระราชายื่นเบ็ด
นักการเมืองแจกแท็บเล็ต กษัตริย์แนะเคล็ดวิชา
นักการเมืองห่วงอำนาจ  มหาราชห่วงประชา
นักการเมืองสร้างสัญญา  องค์เจ้าฟ้าสร้างสรรธรรม
นักการเมืองหาเรื่องกิน   องค์ภูมินทร์หาเรื่องทำ
นักการเมืองยุให้รำฯ    ในหลวงย้ำให้ทำดี
นักการเมืองมักแบ่งขั้ว  องค์เหนือหัวไม่แบ่งสี
นักการเมืองทำสี่ปี   องค์ภูมีทำทุกวัน
นักการเมืองชอบแบ่งเสียง  พ่อพอเพียงชอบแบ่งปัน
นักการเมืองคิดสั้น   องค์ราชันย์คิดยาว