วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว — Presentation Transcript 1. ประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว วัน/เดือน/ปี เกิด 27 พฤศจิกายน 2516 อายุ 38 ปี สถานทีเกิด่ บ้านเลขที่ 13/5 หมูที่ 2 ่ ตำาบลเจดีย์หก อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ั ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 13/5 หมู่ที่ 2 ตำาบลเจดีย์หก อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ั ราชบุรี สถานภาพครอบครัว โสด 2. ประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว ศาสนา พุทธ ส่วนสูง นำำาหนัก 174 cm 77 Kg เบอร์โทรศัพท์ 08-1857-3757 E-Mail- jaey1227@gmail.com,nobody7727@hotmail.c om,jaey1227@hotmail.com งานอดิเรก เล่นกีฬา,เล่นคอมพิวเตอร์ และหาความรู้ เพิ่มเติม คติประจำาใจ Your time is limited, so dont waste it living someone elses life. เวลาของคุณมีจำากัด ดังนัำน จงอย่าเสียเวลาเหล่านัำน ด้วยการใช้ชีวิตในแบบของคนอื่น 3. ประวั ต ิ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาที ่ 1-6 โรงเรี ย นวดมหาธาตุ ว รวิ ห าร จั ง หวั ด ราชบุ ร ี มั ธ ยมศึ ก ษาที ่ 1-3 โรงเรี ย นสุ ร ิ ย วงศ์ จั ง หวั ด ราชบุ ร ี ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราชบุ ร ี ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราชบุ ร ี ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู ่ บ ้ า นจอมบึ ง ปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี ปั จ จุ บ ั น ศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรั ช ญา ดุ ษ ฏี บ ั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี 4. ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน,หุบกระพง 5. ศึกษาดูงาน(สกลนคร,มุกดาหาร,ลาว) 6. ประวัตการทำางาน ิ- องค์การบริหารส่วนตำาบลบางแก้วฟ้าอำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตำาแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา พ.ศ.2540- องค์การบริหารส่วนตำาบลสามเรือน อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตำาแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา พ.ศ.2544 (นักบริหารงานช่าง7) จนถึงปัจจุบัน 7. งานอดิ เ รก 8. พั กผ่ อ น 9. อาจารย์ แ ละพี ่ ๆ เพื ่ อ นๆนั ก ศึ ก ษา ปริ ญ ญาเอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น